Badanie sprawozdań finansowych

BTFG Audit sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3105.

Do zakresu naszych usług należy badanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowych.

emisje obligacji
crowdfunding
wiadomości