Najczęściej zadawane pytania dotyczące wycen

Co to jest wartość godziwa?

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona okoszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży.

Na czym polega wycena metodą aktywów netto?

Metoda ta opiera się na założeniu, że wartość podmiotu gospodarczego wynika z pomniejszenia wartości aktywów o wartość zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania, i odpowiada wartości kapitałów własnych podmiotu. Metoda ta zakłada, że wartość aktywów i zobowiązań wykazywanych w sprawozdaniu finansowym odpowiada ich wartości godziwej.

Na czym polega wycena metodą DCF?

Metody dochodowe traktują przedsiębiorstwo jak pozycję aktywów, dla której możliwe jest określenie strumieni pieniężnych przez nie generowanych. Przepływy te porównywane są z kosztem pieniądza uwzględniającym czas i ryzyko danego aktywa (przepływów związanych z danym aktywem). Do dochodowych metod wyceny na podstawie zdyskontowanych strumieni dochodów zalicza się między innymi: metodę DCF (Discounted Cash Flow Methods – zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metodę kapitalizacji zysków, metodę EVA (Economic Value Added – ekonomiczna wartość dodana) wraz z jej licznymi odmianami, metodę Millera-Modiglianiego, metodę Hausa, metodę CFV (Cash Flow Valuation). Wśród wymienionych najbardziej reprezentatywną i najczęściej stosowaną metodą wyceny jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Na czym polega wycena metodą mnożników rynkowych (metoda porównawcza)?

Metoda porównawcza szacuje wartość na podstawie wyników wypracowywanych przez wyceniane przedsiębiorstwo lub majątku przez nie posiadanego, oraz mnożników (rynkowych) wynikających z notowań porównywalnych podmiotów. Dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny kluczowe znaczenie ma dobór odpowiedniej grupy porównawczej, tj. grupy spółek, na podstawie których obliczone zostaną mnożniki rynkowe. Powinny to być spółki o możliwie najbardziej zbliżonym profilu działalności, podobnym obszarze geograficznym działania, podobnym ryzyku, podobnej charakterystyce. Jednocześnie powinna być to grupa odpowiednio liczna, tak aby odchylenia parametrów dla poszczególnych spółek nie wpływały istotnie na średnią (medianę). Niektórzy analitycy oraz teoretycy finansów postulują odrzucanie najbardziej skrajnych wartości przy kwalifikowaniu spółek do grupy porównawczej i obliczaniu mnożników rynkowych.

Jak wyceniają swoje aktywa fundusze Private Equity i Venture Capital?

Fundusze PE i VC stosują między innymi "International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines"

Co to są aktywa?

To zbiór przydatnych gospodarczo, kontrolowanych przez jednostkę, materialnych (zasoby) i niematerialnych (należności, prawa) składników majątkowych o wiarygodnie ustalonej wartości, powstałych w wyniku dokonanych w przeszłości operacji lub zdarzeń, które według przewidywań przyniosą jednostce w przyszłości korzyści ekonomiczne.

emisje obligacji
crowdfunding
wiadomości