Najczęściej zadawane pytania dotyczące inwestycji

Co to jest obligacja?

Jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego dalej „obligatariuszem”, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Co to jest weksel własny?

Weksel własny zawiera: 1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono; 2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej; 3) oznaczenie terminu płatności; 4) oznaczenie miejsca płatności; 5) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana; 6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu; 7) podpis wystawcy wekslu.

Co to są aktywa?

To zbiór przydatnych gospodarczo, kontrolowanych przez jednostkę, materialnych (zasoby) i niematerialnych (należności, prawa) składników majątkowych o wiarygodnie ustalonej wartości, powstałych w wyniku dokonanych w przeszłości operacji lub zdarzeń, które według przewidywań przyniosą jednostce w przyszłości korzyści ekonomiczne.

emisje obligacji
crowdfunding
wiadomości