O nasAdvisoryAuditKontakt

Aktualności

W dniu 25 kwietnia 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 396/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P o łącznej wartości nominalnej 37.000.000 PLN.

BTFG Audit wyceniała zabezpieczenie obligacji.