O nasAdvisoryAuditKontakt

Aktualności

W dniu 25 kwietnia 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 406/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2017 o łącznej wartości nominalnej 250.000.000 PLN.

BTFG Audit sp. z o.o. wyceniała zabezpieczenie obligacji.