O nasAdvisoryAuditKontakt

Badanie sprawozdań finansowych

Do zakresu usług BTFG Audit należy badanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowych.

BTFG Audit jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3105.


BTFG Audit sp. z o.o. wykonuje badania w jednostkach zainteresowania publicznego. Zgodnie art. 88 pkt 1) Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Spółka przedstawia Sprawozdania z przejrzystości działania za lata: