About UsAdvisoryAuditContact

News

BTFG Audit sporządziła dla PZ Cormay – spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, opinię na temat wartości godziwej akcji spółki Orphee SA z siedzibą w Genewie. Opinia została sporządzona w związku z planowaną przez PZ Cormay emisją akcji, które zaproponowane mają zostać akcjonariuszom Orphee i planowanym wniesieniem przez akcjonariuszy Orphee akcji Orphee w formie wkładu niepieniężnego do PZ Cormay na pokrycie akcji PZ Cormay nowej emisji.

Niniejsza informacja ukazuje się po jej wcześniejszym przekazaniu do publicznej wiadomości przez PZ Cormay.