O nasAdvisoryAuditKontakt

Audit

BTFG Audit jest wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3105.

Badania sprawozdań finansowych wykonujemy zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowych. Specjalizujemy się w wykonywaniu badań sprawozdań finansowych jednostek finansowych, firm zarządzających aktywami oraz funduszy inwestycyjnych.